ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг

м. Київ

Викладений нижче текст Договору про надання послуг (далі – Договір) адресований фізичним особам (далі – Замовник) і є офіційною публічною пропозицією щодо надання послуг (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) фізичної особи-підприємця Залужного Миколи Анатолійовича, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та зареєстрований за № 2000740000000044963, дата реєстрації 08.02.2021р. (далі – Виконавець), на визначених Договором вказаних нижче умовах згідно з обраним видом програми.

Замовник та Виконавець, надалі разом іменовані – Сторони, а кожен окремо – Сторона,  вважають Договір укладеним у порядку ст. 642 ЦКУ і він набуває законної сили договору приєднання з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.6. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Сторонами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). Приєднанням до цього Договору вважаються конклюдентні дії – внесення оплати. У разі повної або часткової незгоди з умовами цього Договору, укладення його є неможливим.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Визначення понять:

Виконавець – фізична особа – підприємець, що надає Замовнику та Учасникам послуги, передбачені Договором.

Замовник – фізична особа, що має повну фізичну дієздатність, яка самостійно користується послугами, або яка є законним представником (одним з батьків, опікунів або іншим законним представником) Учасника, який користується послугами, за умови прийняття (акцептування) Замовником умов цього Договору.

Учасник – особа, яка користується послугами, що надаються за Договором. У разі, якщо Замовник теж користується послугами, що надаються за Договором, такий Замовник вважається Учасником. У разі, якщо Учасник є повнолітньою особою, Замовник підтверджує, що він є представником такого Учасника за дорученням та дії від імені та в інтересах такого Учасника.

Зорелови сімейний табір гуманної педагогіки ТМ (надалі – табір або табір «Зорелови») – сукупність послуг з організації та проведення зборів, зустрічей, інших заходів, консультування з питань сім’ї, інформаційних, консультаційних та інших послуг (програма заходів), що розробляє, організовую та надає Виконавець в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

Акцепт – повна та безумовна згода Замовника на укладення цього Договору на умовах, визначених Офертою без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно з частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

Оферта – пропозиція Виконавця, адресована фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання.

Договір – правочин, укладений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені Виконавцем, і який може бути укладено лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення Замовника, який шляхом внесення оплати надає дозвіл на обробку його персональних даних та персональних даних Учасника відповідно до мети обробки.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Сайт – сукупність програмних засобів, інтерфейсів та інформації, що розміщені в мережі інтернет за унікальною адресою – https://zorelovy.com/ включаючи всі веб-сторінки та субдомени.

 1. Цей Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє протягом строку його дії, що визначений цим Договором.

Публікація (розміщення) тексту Договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (Публічною Офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання.

У випадку прийняття умов даної Оферти та внесення оплати, Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю та правоздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір нікчемним.

Ця Оферта є відкритим, чинним та загальнодоступним документом, розміщеним за посиланням https://zorelovy.com/doc-3 і є доступним для ознайомлення до моменту здійснення Замовником акцепту умов Договору.

Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та іншою інформацією оприлюдненою на сайті https://zorelovy.com/ Виконавця. Якщо фізична особа не згодна з умовами Договору, то вона не може бути його Стороною та повинна утриматися від внесення оплати.

Замовник може самостійно у будь-який момент ознайомитись із умовами Договору на сайті Виконавця та зобов’язаний періодично ознайомлюватись з інформацією стосовно умов політики конфіденційності, надання послуг тощо, яка може періодично оновлюватись.

Цей Договір не є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

 1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовникові та Учасникам сукупність послуг з організації та проведення зборів та зустрічей, консультування з питань сім’ї, інформаційних, консультаційних та інших послуг (надалі разом іменуються – «інформаційно-консультаційні послуги» або «послуги»), а Замовник зобов’язується на умовах цього Договору прийняти та оплатити послуги Виконавця.
 2. Учасник зобов’язаний не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дня початку надання послуг за Договором шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу Виконавця, вказану в Договорі, повідомити Виконавцю перелік учасників (прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, інші анкетні дані, заповнити анкету, направлену Виконавцем.
 3. Договір передбачає надання послуг за трьома видами програми: дорослої, дитячої та вечірньої програми. Обсяг та перелік послуг, що надаються за Договором, визначається Виконавцем самостійно та зазначається на веб сторінці табору, що знаходиться в мережі Інтернет за адресою: https://zorelovy.com/. Замовник має можливість ознайомитися з повним переліком послуг, а саме програмою заходів та списком спікерів за 30 днів до початку надання послуг за Договором.
 4. Програма заходів розрахована на 9 (дев’ять) днів на період з 1 липня 2022 року по 9 липня 2022 року.
 5. Інформацію про місце надання послуг за Договором Виконавець повідомляє Замовнику додатково шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу Замовника, або за допомогою месенджера за номером телефону Замовника.
 6. Протягом усього періоду надання послуг та строку дії Договору повну відповідальність за безпеку, життя та здоров’я Замовника, Учасників, в тому числі неповнолітніх дітей, несе Замовник або уповноважена ним особа.
 7. Послуги трансферу до місця надання послуг за Договором, послуги з проживання та харчування не є предметом цього Договору. Організацію проживання, харчування, трансфер до місця надання послуг за Договором (потягом, авіа, автомобілем чи автобусом) Замовник здійснює за власні кошти самостійно для всіх Учасників.
 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна Вартість послуг Виконавця залежить від виду програми та кількості учасників, що погоджується сторонами та вказується в рахунку на оплату, виставленому Виконавцем.

Базова вартість надання послуг для одного Учасника дорослої програми складає – 26 950 (двадцять шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят) грн.  

Базова вартість надання послуг для одного Учасника дитячої програми складає – 12 650 (дванадцять тисяч шістсот п’ятдесят) грн.

Вартість послуг за даним Договором додатково узгоджується Сторонами в усній формі та вважається узгодженою після виставлення Виконавцем рахунку та його оплати Замовником.

В індивідуальному порядку може надаватися знижка.

2.2. Замовник оплачує вартість послуг на умовах 100% попередньої оплати в строк, вказаний у виставленому Виконавцем рахунку на оплату, якщо інші порядок та строк оплати не визначені у виставленому Виконавцем рахунку на оплату або не погоджені із Виконавцем.

2.3. Оплата здійснюється у національній валюті України – гривні, на банківський рахунок Виконавця, вказаний в розділі 15 Договору, на підставі виставленого ним рахунку. В рахунку на оплату Виконавець вказує номер Договору, який буде укладений Сторонами за умови прийняття (акцептування) Замовником умов цього Договору.

2.4. У призначенні платежу повинні бути вказані дані Замовника (ПІБ) та номер рахунка на сплату.

2.5. Датою оплати послуг є дата зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

2.6. Оплата послуг вважається прийняттям Замовником пропозиції (оферти) Виконавця укласти цей електронний Договір, є підтвердженням акцептування (акцептом) цього Договору. Оплата послуг на банківський рахунок вважається сплаченою після надходження коштів на банківський рахунок Виконавця, що вказаний в розділі 15 Договору . Здійснення Замовником оплати послуг, передбачених Договором, є єдиною умовою прийняття Замовником пропозиції укласти цей електронний Договір і виконання Замовником будь-яких інших умов, дії для прийняття пропозиції укласти цей електронний Договорі від Замовника не вимагається.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Сторони мають права та несуть обов’язки, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

3.2. Виконавець зобов’язується:

3.2.1. Забезпечити організацію та надання послуг за Договором у відповідності до умов цього Договору.

3.2.2. Організувати програму заходів, що базується на принципах гуманної педагогіки, та забезпечити Учасника матеріалами для успішного засвоєння інформації.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Самостійно визначати та формувати перелік послуг, що надаються за цим Договором, ознайомлювати з цим переліком послуг Учасників.

3.3.2. На свій розсуд залучати до виконання цього Договору третіх осіб (в межах цього Договору).

3.3.3. Виконавець не надає послуг з організації трансферу, проживання та харчування Учасників.

3.3.4. Змінювати період надання послуг, попередньо повідомивши Замовника.

3.3.5. Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення Замовнику. Обов’язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника.

  3.4. Замовник зобов’язується:

3.4.1. Для отримання та користування послугами передбаченими цим Договором, ознайомитися з умовами цього Договору та внести оплату за послуги.

3.4.2. Ознайомитися та ознайомити всіх Учасників з Умовами та правилами перебування у таборі «Зорелови» та забезпечити їх виконання Замовником та усіма Учасниками.

3.4.3. Своєчасно, самостійно та за власний рахунок оплатити послуги з проживання та харчування у місці надання Виконавцем послуг за Договором у відповідний період надання послуг. Для цього Замовник, Учасники можуть звернутися за відповідною додатковою інформацією до Виконавця.

3.5. Замовник має право:

3.5.1. Отримувати консультації з організаційних та інших питань, необхідні для отримання послуг за Договором.

3.5.2. Користуватися додатковими послугами в місці надання послуг за Договором та своєчасно здійснити оплату за їх використання.

4. МЕДИЧНІ ВИМОГИ

4.1.        Замовник зобов’язується повідомити Виконавцю достовірні та повні дані про стан здоров’я Учасників. У разі наявності або виникнення у Учасника будь-якого з протипоказань, Замовник зобов’язаний терміново письмово повідомити про їх наявність Виконавця.

4.2. У разі ненадання, неповного надання інформації та/або надання недостовірної інформації, надання документів, які містять недостовірну інформацію, Замовник бере на себе обов’язок нести всі наслідки та ризики, а також відшкодувати Виконавцю витрати, понесені у зв’язку з цим.

4.3. Замовник зобов’язується, на момент початку надання послуг за Договором, забезпечити здоровий стан всіх Учасників і відсутність захворювань, які унеможливлюють їх перебування в місці надання послуг за Договором та несуть загрозу іншим Учасникам.

4.4. На розсуд Виконавця для надання послуг за Договором може не прийматись Учасник/ може бути припинене надання послуг Учаснику з будь-якими захворюваннями в гострому періоді, заразними та паразитарними захворюваннями, відхиленнями в розумовому і фізичному розвитку тощо.

4.5. У разі якщо фактичний стан Учасника не відповідає даним, наданим Замовником, Виконавець має право, на власний розсуд, відмовити у прийнятті Учасника/ припинити надання послуг Учаснику.

4.6. Протягом усього періоду надання послуг та строку дії Договору Замовник несе повну відповідальність за свій медичний стан та медичний стан інших Учасників.

4.7. Виконавець має бути повідомленим про медичні гострі стани учасників табору «Зорелови» та, за можливості, сприяє наданню медичних послуг. Вартість усіх медичних послуг та медикаментів оплачується Замовником (Учасниками) самостійно та за власний рахунок.

4.8.        При загостренні хронічного захворювання у Учасника в період надання послуг за Договором, Замовник має повідомити Виконавця та самостійно або за допомогою Виконавця звернутися до лікаря. У випадку необхідності залишити місце надання послуга до моменту завершення періоду надання послуг, вартість сплачених за Договором послуг Виконавцем Замовнику не повертається. Виконавець має право повернути сплачену за Договором вартість послуг в розмірі та порядку, передбаченому п. 7.3 Договору.

У разі виявлення зазначених вище захворювань, Виконавець здійснює всі залежні від нього заходи щодо надання необхідної допомоги Учаснику для запобігання загострень захворювань, але не несе відповідальності за стан здоров’я Учасника, спричинений цими захворюваннями.

5. УМОВИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИМИ ЗАХОДАМИ ПРОТИ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19

5.1. Для забезпечення здоров’я та безпеки всіх Учасників Виконавець повинен дотримуватися  протиепідеміологічних заходів, які будуть діяти у регіоні розташування місця надання послуг за Договором та в зазначений проміжок часу, рекомендованих офіційними органами (МОЗ тощо), посилаючись на https://covid19.gov.ua/ та https://covid19.infermedica.com/uk/.

5.2. Виконавець має право повідомити Замовника/Учасників про законодавчі зміни чи медичні рекомендації в усній чи письмовій формі та вимагати дотримуватись їх (температурний скринінг, носіння масок тощо).

5.3. У разі, якщо ці рекомендації чи постанови будуть обмежувати можливості надання послуг за Договором в повному обсязі, Виконавець повинен запропонувати Замовнику варіанти змін обсягу та переліку послуг, що надаються за Договором, а Замовник погодити їх. Це погодження має бути письмово відображеним в Додатковій угоді до даного Договору.  

5.4. Перед прибуттям Учасників до місця надання послуг представники Виконавця проводять температурний скринінг Учасників. У разі якщо під час температурного скринінгу у Учасника виявлено температуру тіла понад 37,2 °C та/або будь-які інші симптоми захворювання на COVID-19 (в т.ч. згідно даних, наявних на порталах https://covid19.gov.ua/ та https://covid19.infermedica.com/uk/), Виконавець має право відмовити такому Учаснику у наданні послуг, передбачених Договором, або рекомендувати проходження Учасником відповідного тесту на COVID-19.

5.5. Протягом періоду надання послуг Виконавець проводить температурний скринінг Учасників відповідно до регламенту (з метою протидії поширенню коронавірусу COVID-19) Виконавця. У разі якщо підчас температурного скринінгу у Учасника виявлено температуру тіла понад 37,2 °C та/або будь-які інші симптоми захворювання на COVID-19 (в т.ч. згідно даних, наявних на порталах https://covid19.gov.ua/ та https://covid19.infermedica.com/uk/), Виконавець має право ізолювати Учасника від інших, та рекомендувати йому проходження відповідного тесту на COVID-19.

5.6. У разі наявності у Учасника симптомів захворювання на COVID-19 (в т.ч. згідно даних, наявних на порталах https://covid19.gov.ua/ та https://covid19.infermedica.com/uk/), Замовник зобов’язується повідомити про це Виконавця шляхом зазначення у Анкеті-опитувальнику про самопочуття. За ненадання інформації та/або надання недостовірної інформації Замовник несе відповідальність за спричинені цим наслідки. За результатами розгляду інформації, зазначеної у вищевказаній анкеті, Виконавець має право відмовити Учаснику у наданні послуг/ припинити надання послуг Учаснику.

5.7. Учасники  зобов’язується дотримуватись всіх рекомендацій Виконавця щодо протиепідемічних заходів у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, а також інших вимог та рекомендацій передбачених чинним законодавством.

5.8. Замовник зобов’язується підписати та надати Виконавцю всі документи, які потребує належне виконання рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, а також інших вимог та рекомендацій Виконавця.

5.9. У разі виявлення у Учасника симптомів захворювання на COVID-19 Замовник бере на себе зобов’язання з відшкодування Виконавцю пов’язані із цим витрати.

6. АВТОРСЬКІ ТА СУМІЖНІ ПРАВА

6.1.        Замовник надає право (згоду) Виконавцю проводити фото-, кіно-, теле- та відеозйомку за участю Учасника та/або Замовника, а також публічно показувати, відтворювати та розповсюджувати фотографії та інші художні твори, на яких зображений Учасник та/або Замовник.

6.2.        Усі авторські та суміжні права на фотографії та інші художні твори з зображенням Учасника та/або Замовника, належать Виконавцю.

7. УМОВИ КОМПЕНСАЦІЙ

7.1.        У випадку неможливості Виконавця надати послуги за цим Договором внаслідок ненадання або неправильного оформлення документів Замовником, всі фінансові витрати по організації послуг за цим Договором несе Замовник.

7.2. У розумінні цього Договору безповоротний платіж – це сума у розмірі 10% від повної вартості надання послуг кожному Учаснику, яка входить до вартості послуг Виконавця, не є штрафною або фінансовою санкцією та не підлягає поверненню Замовнику.

7.3.        У разі неотримання повного обсягу послуг у випадках, передбачених п.п. 4.4, 4.5, 5.4, 5.6 цього Договору, та/або невикористання оплачених послуг з інших причин, Замовнику повертається сплачена вартість послуг, за вирахуванням безповоротного платежу у розмірі 10% від повної вартості надання послуг кожному Учаснику.

7.4. У випадку дострокового припинення отримання Учасником послуг за Договором, в т.ч. у випадках, передбачених п.п. 4.4, 4.5, 5.6  цього Договору Виконавець має право повернути суму у розмірі за розрахунком за наступною формулою:

СП – СВ : ДП х НД, де

СП – це сума, яка підлягає поверненню Виконавцем;

СВ – це сума сплаченої Замовником вартість послуг, за вирахуванням безповоротного платежу у розмірі 10% від повної вартості надання послуг кожному Учаснику;

ДП – це загальна кількість днів надання послуг;

НД – це кількість невикористаних Учасником днів надання послуг.

7.5.        Виконавець не відшкодовує Учаснику та/або Замовнику витрати, що виходять за межі послуг, вказаних у цьому Договорі.

7.6. У разі запізнення Замовника та Учасника Виконавець не повертає Замовнику сплачену вартість послуг. Якщо поїздка до місця надання послуг не може відбутися у зв’язку із захворюванням Учасника, питання про відшкодування вирішується в індивідуальному порядку, на розсуд Виконавця, при наявності довідки від лікаря-педіатра/сімейного лікаря. В будь-якому разі сума безповоротного платежу у розмірі 10% (п. 9.2. Договору) Замовнику не повертається.

7.7. У випадку, якщо Виконавець не має можливості надати послуги за цим Договором через будь-які обмеження, введені органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування (в т.ч. встановленими з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19), сплачена Замовником за цим Договором вартість надання послуг за Договором зараховуються на інший період проведення табору (у т.ч. на 2022 рік) або інші види послуг, що можуть надаватися Виконавцем, за згодою Сторін.  

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання та/або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Виконавець несе відповідальність за якість послуг, наданих ним безпосередньо в рамках цього Договору.

8.3. Виконавець не несе відповідальність за невиконання умов цього Договору та/або за зміну обсягу та переліку послуг, що надаються за Договором, з причин, що не залежать від Виконавця.

8.4. Виконавець не несе відповідальність за умови трансферу до місця надання послуг, проживання та харчування, що є предметом окремих договорів між Замовником/Учасником і надавачами цих послуг.

8.5. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність послуг, що надаються за Договором, очікуванням Замовника та/або Учасника за їх суб’єктивною оцінкою.

8.6. Замовник несе відповідальність за пошкодження майна та/або обладнання, яке сталося з вини Замовника/Учасника, в розмірі вартості пошкодженого майна та/або обладнання.

8.7. Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю та/або третім особам збитки, які заподіяні Замовником/Учасником.

8.8. Виконавець не несе відповідальність збереження майна Замовника/Учасників.

9. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін.

9.2. Договір може бути розірваним з ініціативи однієї Сторони у разі істотного порушення чи невиконання іншою Стороною умов цього Договору.

9.3. У разі односторонньої відмови Замовника від цього Договору, Договір вважається розірваним, а Виконавець повертає Замовнику сплачену вартість послуг у розмірах:

9.3.1. у разі відмови від Договору більш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до початку періоду надання послуг за Договором, Замовнику повертається сплачена вартість послуг, за вирахуванням безповоротного платежу у розмірі 10% загальної вартості послуг (п. 7.2. Договору).

9.3.2. у разі відмови від Договору у строк від 30 (тридцяти) до 15 (п`ятнадцяти) календарних днів до початку періоду надання послуг за Договором, Замовнику повертається фактично сплачена сума, за вирахуванням 25% загальної вартості послуг. За ініціативою Замовника Виконавець може розглянути можливість перенесення періоду надання послуг Учасника на інший строк наявності вільних місць.

9.3.3. у разі відмови від Договору менш ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до початку надання послуг за Договором сплачена вартість послуг Замовнику не повертається.

9.4. У разі відмови Замовника від Договору, Виконавець повертає сплачену вартість послуг у розмірах передбачених п.п. 9.3.1 та 9.3.2 п. 9.3. Договору, протягом 90 (дев’яносто) днів з дня отримання письмової вимоги Замовника про повернення коштів.

У разі, якщо Замовник не сплатив в повному обсязі вартість послуг у строк зазначений у цьому Договорі, Договір вважається розірваним за ініціативи Замовника.

9.5. Виконавець має право прийняти рішення про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку та припинити надання послуг за Договором у випадках, передбачених п.п. 4.4, 4.5, 5.6  цього Договору.

9.6.        У разі прийняття рішення про дострокове розірвання договору, невикористаний залишок вартості послуг поверненню не підлягає, також Виконавець не здійснює будь-якого відшкодування витрат, понесених Замовником.

 1. ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1.  Замовник має право пред’являти претензії до Виконавця щодо наданих послуг. Таке повідомлення Замовника повинно містити ім’я, дату та місце перебування Учасника, опис претензії, підпис Замовника, а також супроводжуватися складеним на місці актом, підписаним Замовником і представником Виконавця про ненадання чи неякісне надання послуги.

10.2. До претензії Замовником додається також копія цього Договору з додатками до нього та інші документи, що підтверджують пред’явлення вимоги.

10.3. Претензія з усіма необхідними документами повинна бути отримана Виконавцем не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів із дати закінчення надання послуг.

10.4. Виконавець розглядає отриману від Замовника претензію протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, починаючи з моменту її одержання, та приймає рішення про можливість здійснення компенсації.

10.5. Претензії, подані чи заявлені Замовником із порушенням пп. 10.1-10.3 даного Договору, Виконавцем до розгляду не приймаються. Виконавець не розглядає претензії Замовника щодо якості наданих послуг, які базуються на суб’єктивній оцінці Замовника.

10.6. У випадку, якщо Замовник скористався запропонованою йому альтернативною послугою, претензії вважаються необґрунтованими, а послуги за Договором — наданими належним чином.

10.7. Виконавець не здійснює компенсації за претензіями (за суб’єктивною оцінкою Учасника), що пов’язані з незначними відхиленнями в обслуговуванні, яке звичайно надають готелі, мотелі, пансіонати, бази відпочинку (несмачна їжа, висока вартість додаткових послуг, короткочасне відключення води та електропостачання, прибирання кімнат та території й т.п.), а також враховуючи факт, що Виконавець не надає безпосередньо послуг з проживання та харчування

10.8. Всі спори, що можуть виникнути при виконанні цього Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів.

10.9. У разі виникнення претензій щодо виконання Виконавцем своїх обов’язків, Замовник застосовуватиме всі дії, щоб вирішити їх спільно з представниками Виконавця і звести до мінімуму можливий для Виконавця збиток. Невиконання цієї умови може бути підставою для повної або часткової відмови від задоволення претензії Замовника.

10.10. У разі недосягнення Сторонами згоди, всі спори вирішуються згідно чинного законодавства України в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю справ.

10.11. У разі якщо протягом строку визначеного п. 10.3. цього Договору та в порядку передбаченому цим Договором Виконавець не отримав претензію з усіма необхідними документами, вважається, що послуги надані Виконавцем належним чином, в повному обсязі та без зауважень. Акти приймання-передачі наданих послуг підписуються лише на вимогу однієї із Сторін. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором не вимагається, але він може бути підписаний у випадку, передбаченому цим пунктом Договору.

11. ПОЛІТИКА КОНФІЕНЦІЙНОСТІ

11.1. Акцептуючи цей Договір, згідно з умовами Закону України «Про захист персональних даних» Замовник, а також Учасник, від імені якого він виступає як суб’єкт персональних даних, дає однозначну згоду на використання та обробку усіма можливими способами уповноваженими особами Виконавця персональних даних Замовника та особи, від імені якої він діє, що надані Замовником та/або зазначені у даному Договорі, а також Учасника.

11.3. Акцептуючи цей Договір, Замовник надає свою згоду на здійснення фото-, відеозйомки участі Учасника та/або себе, на використання фото, відеоматеріалів, із зображенням особи, від імені якої він діє та/або себе, а також створення і використання фото-, відеоматеріалів, які будуть створені в процесі надання послуг, будь-яким незабороненим законом способом (у будь-якій формі та обсязі) без обмеження по термінам і території використання (з правом передачі третім особам).

12. ФОРС-МАЖОР (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

12.2.  Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) за цим Договором є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха; інші події в країні перебування чи регіоні, що несуть в собі загрозу життю, здоров’ю та особистій безпеці людей, що знаходяться поза контролем Сторін, тощо.

12.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу Сторону в максимально стислий строк про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин.

12.4. При настанні форс-мажорної обставини (обставини непереборної сили) зобов’язання за цим Договором переносяться на строк дії таких обставин.

12.5. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) має бути підтверджено сертифікатом виданим Торгово-промисловою палатою України.

13. ІНШІ УМОВИ

13.3. Під постійним місцем проживання в цьому Договорі Сторони розуміють місце, вказане у цьому Договорі.

14. ДОГОВІР В ЦІЛОМУ

14.1. Договір діє з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.6. Договору, по «31» грудня 2021 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

14.2. Сторони домовились, що документи (в тому числі цей Договір/додатки/додаткові угоди до нього, тощо), передані по факсу, електронною поштою, та т.і. однією із Сторін мають повну юридичну силу до обміну оригіналами та можуть бути використані як письмові докази в суді.

14.3. Відносини, не врегульовані цим Договором, регулюються Сторонами відповідно до законодавства України.

14.4. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до обсягу та переліку послуг, що надаються за Договором, шляхом розміщення нової інформації про обсяг та перелік послуг на Сайті.

14.5. Недійсність окремого/окремих положень цього Договору не впливає на недійсність цього Договору в цілому.

14.6. Після укладення цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

15. Реквізити Виконавця:

 

 

ФОП Залужний Микола Анатолійович

Адреса: 04112, м. Київ,

вул. Парково-Сирецька, буд. 4В, кв. 224

РНОКПП: 2633800073

ІВАN UA323052990000026009045013045

Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (ЄДРПОУ банку 14360570,

код банку 320649)

[email protected]

Платник єдиного податку II група

Податки у розрахунок вартості послуг включено